Защо Hamster Cleaning?

За един по-добър свят. Отвътре навън.

Действията ни имат значение, те водят до промени. Промяната, която искаме направим, като наш принос срещу климатичните предизвикателства, е фокусиране върху вентилационната хигиена. „Чистите отвътре“ и правилно поддържани системи намаляват въглеродния отпечатък на сградите. По- малкото потребление на енергия означава по- добро качество на външния въздух. Чистите вентилационни системи също така осигуряват качествен въздух в помещенията - безопасна и чиста работна и жизнена среда. Почиствайки вентилационните системи отвътре, ние допринасяме за качеството на околната среда, както на закрито, така и на открито. За един по-добър свят, отвътре навън.

95G метод за почистване на въздуховоди

Методът 95G е разработен от Hamster Cleaning и се основава на 3 стълба, всеки с 2 аспекта (в скоби)

Оценка: надеждната работа по почистване изисква задълбочена подготовка (подготовка).

По време на фазата на оценка ние бюджетираме, разработваме (инженеринг) стратегията за почистване и се уверяваме, че системата е годна за почистване съгласно EN 12097. Инженерингът е нашата ключова ценност по време на оценката.


Почистване: само квалифицирани и сертифицирани

(сертификация) техници могат да извършат надеждно почистване.

Това е единственият начин да гарантираме (гарантираност) надежден резултат от почистване поне 95% и съответствие с EN 15780. Гарантираност е нашата ключова ценност по време на фазата на почистване.


Управление: документирането (документация) на минали и бъдещи действия по почистване е необходимо за надеждно наблюдение на вентилационните системи.

Това е и основата за по-нататъшно усъвършенстване (подобрения). Ние се грижим за вашата вентилационна система съгласно стандарта ISO 9001. Надеждността е нашата ключова ценност при управлението на вентилационните системи.

Това отличава Hamster Cleaning като най-надеждният

вентилационен хигиенист.

© Copyright - Hamster Cleaning 2022